Objednávejte po telefonu - +420 233 338 538 - Medicton s.r.o.

Kategorie

Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu shop.medicton.com (dále jen eshop) je společnost:
Medicton Group s.r.o.

IČ: 27485391

DIČ: CZ27485391

Se sídlem Jiráskova 609, 572 01 Polička

Zapsaná v OR vedeném Obchodním soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 21742.
(dále jen prodávající)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen spotřebitelem) prostřednictví eshopu.

Spotřebitel

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel

Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky představující eshop, která je umístěná na adrese https://shop.medicton.com/.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění obchodních podmínek. Kupující vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním obchodním podmínek při každém uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky na eshopu).

Uživatelský účet

Uživatelský účet je zřízen při registraci. Zřízení uživatelského účtu po vyplnění požadovaných údajů probíhá automaticky. Prodávající si ponechává právo uživatelský účet zrušit, pokud jsou nesprávně uvedeny osobní údaje anebo si vyžádat údaje korektní.

Nákup zboží není striktně omezen pouze pro registrované zákazníky (kupující). Uzavřít kupní smlouvu může i neregistrovaný zákazník při jednorázové objednávce a to za předpokladu, že správně vyplní povinná pole před potvrzením objednávky na eshopu a odsouhlasí následně obchodní podmínky.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailem jakožto uživatelským jménem a heslem.

Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy dojde k porušení obchodních podmínek.

Prodávající neručí za nepřetržitý provoz eshopu.

Kupující nesmí umožnit využití uživatelského účtu na své jméno třetí osobě.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, název firmy, adresa, dodací adresa (pokud je jiná než adresa kupujícího), datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo a mobil.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvést pravdivě.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím realizaci kupní smlouvy, zřízení a použití uživatelského účtu. Případně také k obchodním, marketingovým a jiným sdělením, vyjádří-li při registraci souhlas s jejich zasíláním.

Osobní údaje budou uschovány a moci být využívány k výše zmíněným účelům po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i tištěné podobě a to neautomatizovaným i automatizovaným způsobem.

Vystavené zboží a informační povinnost

Zboží je umístěno v jednotlivých kategoriích internetového obchodu. Na stránce každého zboží je uvedena cena.

Na stránce každého zboží jsou uvedeny nejen ceny ale také záruka, popis zboží, případně také technické specifikace. Pokud na stránce zboží není uvedeno jinak, je záruka na zboží 24 měsíců a spotřební materiál 6 měsíců od data pořízení. 

Uzavření kupní smlouvy

Nákup zboží není striktně omezen pro registrované zákazníky (dále kupující).

Prodej vystaveného zboží je nezávazný a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Jedná se například o ty případy, kdy dojde k vyprodání zboží nebo dojde chybou k uvedení špatné ceny, která je zřetelně pod cenou obvyklou.

Pro objednání zboží je třeba jej umístit do tzv. košíku a v něm přejít na potvrzení objednávky. V potvrzení objednávky vidí kupující všechny položky, které objednává včetně počtů kusů, jednotkové i celkové ceny.

Potvrzením objednávky tlačítkem „Potvrzuji objednávku“ uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu. K potvrzení objednávky je třeba potvrdit souhlas s Obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Náklady na dodání a způsob platby

Náklady na dodání a způsob platby jsou popsány na samostatné stránce „Doručení a platba“ a uvedené informace jsou platné vždy k okamžiku uzavření objednávky.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Náklady na použití komuNIKAČNÍCH prostředků na dálku

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Vrácení zboží v 14 denní lhůtě

Při uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu má spotřebitel právo (dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud nebyl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst.1 písm. Občanského zákoníku), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode počátku běhu lhůty pro odstoupení.  Pokud dojde k poučení spotřebitele v této lhůtě, běží 14 denní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Oznámení o odstoupení odešle spotřebitel na adresu prodávajícího v zákonné 14 denní lhůtě.

Kupující zboží zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy.

Peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, vrací prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy. Peněžení prostředky budou vráceny na bankovní účet kupujícího, který odstupuje od smlouvy.

Prodávající není povinen (dle § 1832 odst. 4 občanského zákoníku) vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. G občanského zákoníku).

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V souladu s § 1837 občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A reklamační řád

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu, případně pokud není uvedeno jinak, je záruční doba na zboží 24 měsíců a na spotřební materiál 6 měsíců. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Postup při reklamaci je popsán „reklamačním řádem“(=odkaz), který tvoří nedílnou součást obchodních podmínek.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s případným ukládáním tzv. cookies na do internetového prohlížeče počítače.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží

Medicton Group, s.r.o., Jiráskova 609, Polička, 572 01

 Článek 1

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Článek 2

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího na provozovně - Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 Článek 3

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, pokud na prodejním dokladu nebo v záručním listu není uvedeno jinak. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek 4

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Článek 5

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

  • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Článek 6

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

 Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Článek 7

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

 


Košík  

Žádné produkty

Poštovné
bez DPH 0 Kč Celkem

Košík Košík